§ 1. Definicje

SimGlob świadczy usługi na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz Regulaminach Promocji, których Abonent zobowiązany jest przestrzegać, zgodnie z definicjami:

 1. Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług SimGlob na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Router – Urządzenie typu: telefon komórkowy, tablet, których odpowiednie konfiguracja umożliwia prawidłowe korzystanie z karty.
 3. Złożenie zamówienia - czynność Abonenta polegająca na nabyciu Karty SIM przez stronę internetową.
 4. Aktywacja – moment uruchomienia karty przez konsultanta SimGlob na dzień przed wyjazdem klienta, umożliwia korzystanie z środków znajdujących się na karcie podczas pobytu za granicą.
 5. Cennik – wykaz usług świadczonych przez SimGlob wraz z opłatami za te usługi, zawierający także opłaty za usługi serwisowe.
 6. Biuro Obsługi Klienta – jednostka SimGlob powołana do obsługi Abonentów, w szczególności załatwiania reklamacji, obsługi serwisowej, dostępny na stronie internetowej: www.simglob.com oraz za pośrednictwem infolinii.
 7. Karta SIM – karta z mikroprocesorem (także karta USIM lub inna karta), która umożliwia dostęp do usług świadczonych przez SimGlob do karty SIM przypisane są kod PIN (osobisty numer identyfikujący) oraz kod PUK (osobisty kod odblokowujący).
 8. Karta SIMFLY 4G+- karta firmy SimGlob umożliwiająca korzystanie z internetu w kraju jej przeznaczenia
 9. Doładowanie- opłata wniesiona z góry przez Abonenta na poczet świadczonych usług- wartość doładowania jest równa wartości pakietu wybranego przez Abonenta
 10. Pakiet- ilość danych do wykorzystania przez Abonenta
 11. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 12. Mobilność – możliwość przetwarzania, odbierania oraz wysyłania danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią, bez konieczności angażowania dodatkowych środków
 13. Wynajem routera wifi – czynność polegająca na wynajęciu przez Abonenta urządzenia, celem łączenia się z mobilnym internetem.
 14. Konto – określona w polskich złotych kwota przeznaczona na korzystanie z usług świadczonych przez SimGlob, przypisana do Karty SIM Abonenta.
 15. Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje zasady i treść zawieranej umowy.
 16. Regulaminy Promocji – dokumenty określające warunki dodatkowe w stosunku do określonych w Regulaminie i Cenniku, najczęściej bardziej korzystne dla Abonenta.

§ 2. Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez Katarzynę Mysiorek prowadzącą działalność pod firmą Medias Mobile ul. Kwiatowa 30, 94-238 Łódź, NIP: 727-227-30-98

§ 3. Zawarcie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową www.simglob.com i dokonać wyboru karty lub urządzeń podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wynajęcie urządzenia jest możliwe na określoną przez Użytkownika liczbę dni, liczony od dnia odebrania przesyłki. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 4. Podsumowanie złożonego Zamówienie będzie zawierać m. in. opis wybranych Urządzeń lub usług, łączną cenę oraz wszystkie inne koszty (np. kaucja), adres pod który ma zostać doręczone Zamówienie.
 5. W celu zakończenia procesu Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Urządzeniach podane są na stronach internetowych i stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SimGlob Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego SimGlob, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.simglob.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Umowa zostaje zawarta na czas określony i ustalony z klientem na formularzu zamówienia.
 12. Abonent celem zawarcia umowy zobowiązany jest do udostępnienia danych:
  1. w przypadku Abonenta będącego osobą fizyczną:
   1. imię i nazwisko;
   2. numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru ewidencyjnego PESEL - nazwę i numer - ---dokumentu stwierdzającego tożsamość;
   3. adres korespondencyjny;
  2. w przypadku Abonenta niebędącego osobą fizyczną:
   1. nazwę,
   2. numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim,
   3. siedzibę i adres korespondencyjny,
   4. imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia oraz nr PESEL a w przypadku osoby nieposiadającej numeru ewidencyjnego PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,.
 13. Abonentowi SimGlob dostarcza na jego żądanie, nieodpłatnie Regulamin lub Regulamin Promocji drogą mailową oraz:
  1. doręcza droga mailową treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w Regulaminie lub Regulaminie Promocji, chyba że Abonent złożył żądanie określone w pkt b),
  2. dostarcza drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w Regulaminie lub Regulaminie Promocji, jeżeli żądanie dostarczenia tą drogą zostało zgłoszone SimGlob przez Abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
 14. Abonentowi SimGlob dostarcza, na jego żądanie, nieodpłatnie Cennik drogą mailową oraz:
  1. dostarcza drogą elektroniczną skan pisma treści każdej proponowanej zmiany w Cenniku, chyba że Abonent złożył żądanie określone w pkt b),
  2. dostarcza drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, jeżeli żądanie dostarczenia tą drogą zostało zgłoszone SimGlob przez Abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
 15. SimGlob nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta nieprawidłowych danych, o których mowa w pkt 4.
 16. Abonent może w każdym czasie żądać wyrejestrowania swoich danych składając odpowiednie pisemne oświadczenie.

§ 4. Zakres świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów składających się na opłatę za świadczenie usług

 1. SimGlob świadczy usługi przy wykorzystaniu sieci innego lub sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym przedsiębiorców zagranicznych na potrzeby Roamingu międzynarodowego.
 2. SimGlob umożliwia Abonentom korzystanie z usług zapewniających transmisję danych, umożliwiającą dostęp do Internetu Mobilnego.
 3. Opłaty są naliczane z góry w systemie pre-paid.
 4. Szczegółowy sposób naliczania opłat określony został w Cenniku.
 5. Inny sposób naliczania opłat mogą określać Regulaminy Promocji.
 6. Usługi świadczone przez SimGlob są usługami przedpłaconymi (opłacane są przez Abonenta z góry przez zasilenie Konta).
 7. Na cenę usługi świadczoną przez SimGlob składa się Karta SIM (10% ceny produktu) oraz Doładowanie (90% ceny produktu)
 8. W związku z systemem pre-paid po aktywacji karty oraz zasileniu konta Abonenta, SimGlob zastrzega sobie prawo do zwrócenia tylko i wyłącznie równowartości karty SIM, stanowiącej 10% ceny produktu, w przypadku odstąpienia od zamiaru korzystania z usług SimGlob przez klienta.

§ 5. Sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych.

 1. Aktualny Cennik dostępny jest na stronie internetowej: www.simglob.com
 2. Ponadto Cennik może być doręczany lub dostarczany na zasadach określonych w § 3 pkt 6.
 3. Cennik może być zmieniany zgodnie z przepisami prawa.
 4. Ceny kart podawane są w walucie PLN.
 5. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówienie poprzez BLUEMEDIA lub przelewem tradycyjnym.

§ 6. Zasilenie Konta

 1. W celu skorzystania z usług SimGlob Abonent musi nabyć kartę SIMFLY 4G+ z wybranym pakietem
 2. Wraz z użyciem usług, Konto będzie pomniejszane o opłaty naliczane zgodnie z Cennikiem.
 3. Abonent może zasilić ponownie swoje Konto kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta SimGlob.
 4. Na cenę usługi świadczoną przez SimGlob składa się Karta SIM (10% ceny produktu) oraz Doładowanie (90% ceny produktu)
 5. W związku z systemem pre-paid po aktywacji karty oraz zasileniu konta Abonenta, SimGlob zastrzega sobie prawo do zwrócenia tylko i wyłącznie równowartości karty SIM, stanowiącej 10% ceny produktu, w przypadku odstąpienia od zamiaru korzystania z usług SimGlob przez klienta.

§ 7. Zakres obsługi serwisowej

 1. Abonent może korzystać z obsługi serwisowej realizowanej przez Biuro Obsługi Klienta oraz uzyskiwać informacje udzielane przez Biuro Obsługi Klienta, w szczególności w zakresie:
  1. oferowanych usług i zasad korzystania z usług,
  2. trwających promocji i ofert specjalnych.
 2. SimGlob może rejestrować treść połączeń z Działem Obsługi Klienta w celu udokumentowania dyspozycji przekazywanych konsultantom przez Abonenta i usprawniania obsługi Abonenta.
 3. Informacja o kosztach usług serwisowych zawarta jest w Cenniku.

§ 8. Zakres odpowiedzialności SimGlob z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty

 1. SimGlob ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, winy Abonenta lub nie przestrzegania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Umowy lub wymagań związanych z ofertami promocyjnymi.
 2. SimGlob nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku braku możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych podczas realizowania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych operatorów zagranicznych oraz sieciach innych operatorów.
 3. Ze względów technicznych, tj. ze względu na konieczność zapewnienia utrzymania, modyfikacji, modernizacji lub ochrony bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnej SimGlob usługi mogą być chwilowo niedostępne.
 4. Ze względu na sposób świadczenia usług, tj. bezprzewodową komunikację w oparciu o transmisję radiową z wykorzystaniem odpowiednich pasm częstotliwości radiowych, w szczególnych przypadkach, sieć telekomunikacyjna SimGlob może być zatłoczona z powodu liczby połączeń lub przesyłanych wiadomości lub wielkości danych wysyłanych i odbieranych, co może mieć wpływ na dostępność i jakość świadczonych usług.
 5. SimGlob nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych wynikające z nieosiągnięcia parametrów technicznych, zgodnych ze standardami ETSI przez Urządzenie telekomunikacyjne używane przez Abonenta, które nie posiada znaku zgodności z zasadniczymi wymaganiami oraz nie obsługuje poszczególnych rodzajów usług telekomunikacyjnych.
 6. SimGlob zapewnia usługi w zakresie technicznych możliwości. Zasięg sieci oraz prędkość transmisji danych uzależnione są od wielu czynników, w szczególności uwarunkowań geograficznych i urbanistycznych, a także pogodowych.
 7. SimGlob nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usług w przypadku zagubienia lub kradzieży Karty SIM i Routera. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy SimGlob ponosi wobec Abonenta odpowiedzialność w zakresie poniesionej przez Abonenta szkody przy uwzględnieniu zasad określonych poniżej.
 8. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu wszystkich usług telekomunikacyjnych dostępnych dla Abonenta, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/15 średniego użycia miesięcznego z 3 ostatnich miesięcy kalendarzowych przed datą wniesienia reklamacji, a w przypadku, gdy Abonent pozostaje stroną Umowy krócej niż 3 miesiące – średniego użycia miesięcznego z okresu, w jakim Abonent pozostaje stroną Umowy.
 9. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszczególnych usług dostępnych dla Abonenta, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/15 średniego użycia miesięcznego danej usługi z 3 ostatnich miesięcy kalendarzowych przed datą wniesienia reklamacji, a w przypadku, gdy Abonent pozostaje stroną Umowy krócej niż 3 miesiące – średniego użycia miesięcznego danej usługi z okresu, w jakim Abonent pozostaje stroną Umowy.
 10. Wypłata kary umownej następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Abonenta i uznanej przez SimGlob, w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji. Kary określone wyżej nie podlegają kumulacji.
 11. Jeżeli szkoda poniesiona przez Abonenta przekracza wysokość kary umownej określonej odpowiednio w pkt 8 albo 9, Abonent może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną.
 12. SimGlob nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść informacji przekazywanych lub przesyłanych przez Abonenta,
  2. zabezpieczenie danych oraz oprogramowania używanego przez Abonenta znajdujących się w Urządzeniu telekomunikacyjnym oraz urządzeniach do niego przyłączonych,
  3. szkody wynikłe z braku stosowania przez Abonenta zabezpieczeń danych oraz oprogramowania Urządzenia telekomunikacyjnego oraz urządzeń do niego przyłączonych.
 13. SimGlob jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 14. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Medias Mobile Katarzyna Mysiorek ul. Kwiatowa 30, 94-238 Łódź. SimGlob zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 15. SimGlob nie jest producentem Urządzeń. SimGlob nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Urządzenia. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Urządzenia na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 9. Obowiązki Abonenta

Abonent SimGlob zobowiązany jest do:

  1. korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku i Regulaminach Promocji;
  2. przechowywania osobno kodu PIN (osobistego numeru identyfikującego) oraz kodu PUK (osobistego kodu odblokowującego);
  3. zachowania w tajemnicy przypisanego do Karty SIM wykorzystywanej przez Abonenta kodu PIN (osobistego numeru identyfikującego) oraz kodu PUK (osobistego kodu odblokowującego);
  4. zachowania Karty SIM i Routera we właściwym stanie;
  5. niezwłocznego zgłaszania do Biura Obsługi Klienta informacji o zagubieniu lub kradzieży Karty SIM i Routera albo o wykorzystaniu Karty SIM niezgodnie z Regulaminem, w celu zablokowania Karty SIM;
  6. niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących zakłócenia pracy infrastruktury, sieci telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej SimGlob lub innego przedsiębiorcy udostępniającego SimGlob sieć telekomunikacyjną lub teleinformatyczną na potrzeby świadczenia usług Abonentowi oraz dostępu do sieci Internet,
  7. niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących zakłócenia pracy urządzeń podłączonych do sieci telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej SimGlob lub innego przedsiębiorcy udostępniającego SimGlob sieć telekomunikacyjną lub teleinformatyczną na potrzeby świadczenia usług Abonentowi oraz dostępu do sieci Internet,
  8. nieużywania Routerów bez zgody SimGlob,
  9. niekierowania do sieci telekomunikacyjnych (w tym do sieci SimGlob) ruchu telekomunikacyjnego z innych sieci telekomunikacyjnych bez zgody SimGlob,
  10. niewykorzystywania Urządzenia telekomunikacyjnego, Karty SIM lub Routera niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z Umową lub w celu realizacji działań na szkodę SimGlob lub osób trzecich,
  11. nieudostępniania bez zgody SimGlob innym podmiotom usług w celu uzyskiwania korzyści majątkowych dla siebie lub osób trzecich,
  12. niepodejmowania jakichkolwiek działań z użyciem Karty SIM służących skorzystaniu z usług mimo braku w chwili inicjowania połączenia wystarczającej wartości Konta,
  13. niewysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) oraz niewysyłania w sposób masowy treści marketingowych,
  14. niekorzystania z usług w sposób naruszający interesy innych Abonentów, dobre obyczaje, praktyki rynkowe, oraz niedokonywania czynów nieuczciwej konkurencji,
  15. niegenerowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci SimGlob, w szczególności ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta, bądź którego wyłącznym celem jest uzyskiwanie pewnej puli (liczby czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych.
  16. nieużywania Karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne),
  17. współdziałania na wezwanie SimGlob przy usuwaniu skutków czynów bądź zdarzeń opisanych powyżej.
  18. Użytkownikowi zabrania się samodzielnej wymiany Karty SIM oraz zerwania plomby gwarancyjnej umieszczonej wewnątrz Routera co będzie skutkowało karą umowną wysokości określonej w cenniku świadczonych usług przez SimGlob .
  19. Za zgubienie, kradzież czy zniszczenie lub uszkodzenie Routera Użytkownik zostanie obciążony brakiem zwrotu kaucji za otrzymany sprzęt.
  20. Wysokość i szczegóły wpłaty kaucji za Router wraz z kartą sim określi Cennik SimGlob.

§ 10. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. SimGlob zajmuje się sprzedażą kart interntowych do ponad 170 krajów oraz wynajmem lub sprzedaż routerów. Abonent może korzystać z internetu bez ponoszenia opłat za roaming danych. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w na stronie www.simglob.com, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, SimGlob podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z witryny www.simglob.com w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  3. korzystania ze strony www.simglob.com w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony www.simglob.com niezamówionej informacji handlowej (spam),
  5. korzystania ze strony SimGlob w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla SimGlob,
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony www.simglob.com jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§ 11. Dostawa i zwrot produktu

Dostawa:

 1. Podczas składania zamówienia na stronie www.simglob.com, Abonent wypełnia formularz w którym zobowiązany jest podać:
 2. adres dostawy na który ma zostać dostarczona karta SIMFLY 4G+,
 3. termin swojego wyjazdu, w celu aktywacji karty przez Konsultanta dzień przed wyjazdem.
 4. Przesyłka zostanie wysłana w ciągu 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia i dostarczona do wyznaczonego adresu od 1 do 3 dni roboczych od dnia zamówienia, chyba, że klient wyznaczył inny termin dostarczenia przesyłki. Należy pamiętać, że kurierzy nie pracują w weekendy oraz w święta.
 5. Dostawa zamówionych Urządzeń realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej . Istnieje także możliwość odbioru zamówienia w siedzibie firmy.
 6. Koszty i szczegóły dostawy widoczne są na stronie www.simglob.com i wynikają z obowiązującego cennika.
 7. Dostawa Urządzeń jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta. Ewentualna dostawa poza granice Polski do ustalenia indywidualnie.

 

Transakcja zwrotna:

 1. Zwrot Routera powinien nastąpić w terminie 7 dni po upływie okresu najmu.
 2. W terminie 14 dni od otrzymania zwróconego urządzenia SimGlob zobowiązany jest zwrócić kaucję. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia kaucja przepada.
 3. W przypadku braku zwrotu urządzenia w wyznaczonym w pkt. a) terminie, urządzenie staje się własnością Abonenta, natomiast kaucja nie zostanie zwrócona.

 

§ 12. Odstąpienie od umowy

 

Abonent ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W związku z systemem pre-paidowym stosowanym w kartach oferowanych przez SimGlob , firma zastrzega sobie prawo do:

 • Zwrotu środków o równowartości złożonego zamówienia, przy rezygnacji do 4 dni przed wyjazdem,
 • Zwrotu tylko i wyłącznie równowartości karty SIM, stanowiącej 10% ceny produktu, w przypadku odstąpienia od umowy w terminie poniżej 4 dni przed wyjazdem / podczas wyjazdu
 • wstrzymania się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwrotu towaru lub potwierdzenia odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 13. Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez SimGlob lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usług (wartość użycia).
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Abonenta albo nazwę oraz adres siedziby Abonenta;
 3. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
 4. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 5. numer przydzielony Abonentowi, którego dotyczy reklamacja;
 6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty;
 7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności tj. poprzez zwiększenie wartości Konta - w przypadku, gdy Abonent żąda odszkodowania lub innej należności;
 8. podpis Abonenta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 9. W przypadku wykrycia niezgodności/błędu w działaniu karty SIMFLY 4G+ Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SimGlob o problemie, wysyłając sms-a na numer podany na stronie / na opakowaniu karty SIMFLY 4G+ lub drogą mailową na adres: biuro@simglob.com.
 10. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 14 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 11. W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w chwili jej powstania SimGlob zastrzega sobie prawo do nie rozpatrzenia reklamacji.
 12. Klient składający reklamację jest zobowiązany przesłać kartę do siedziby firmy w ciągu 21 dni od daty jej aktywacji w celu weryfikacji problemu przez SimGlob. Karty przesyłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 13. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia określonych warunków, jednostka SimGlob rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wezwie Abonenta do jej uzupełnienia, określając 7-dniowy termin i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia
 15. SimGlob udziela odpowiedzi na reklamację spełniającą wymagania określone w niniejszym paragrafie w formie pisemnej.
 16. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

§ 14. Ochrona danych osobowych

 1. Katarzyna Mysiorek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Medias Mobile jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 922).
 2. Składając zamówienia Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez SimGlob, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych SimGlob nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 4. Dane osobowe Abonentów są przetwarzane przez SimGlob w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez SimGlob samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności takich jak: sprzedaż produktów i usług, przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach, akcjach promocyjnych z udziałem partnerów SimGlob. Dane osobowe Abonentów mogą zostać przekazane innym administratorom danych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla udziału w organizowanej wspólnie z partnerem akcji marketingowej.
 5. SimGlob zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 922), tzn. umożliwia Abonentom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Abonent powinien kierować na adres: Katarzyna Mysiorek Medias Mobile adres ul. Kwiatowa 30, 94-238 Łódź z dopiskiem „Dane Osobowe SimGlob”.
 8. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§ 15. Ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej

 1. SimGlob, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w granicach możliwości technicznych, przestrzega wymogów dotyczących ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone na podstawie przepisów prawa.
 2. W zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz innych usług SimGlob ma prawo zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, usuwać lub udostępniać dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną.
 3. SimGlob, ma prawo przetwarzać dane transmisyjne, niezbędne dla celów naliczania opłat Abonenta i opłat z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich. Zakres przetwarzanych danych transmisyjnych, w tych danych lokalizacyjnych, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego Abonenta (Urządzenia telekomunikacyjnego, z którego korzysta Abonent), obejmuje dane dotyczące przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub służące do naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne. Okres przetwarzania danych transmisyjnych będzie nie dłuższy niż 24 miesięcy od daty transmisyjnych, chyba że z przepisów prawa będzie wynikał obowiązek dłuższego przetwarzania tych danych. Ponadto dane transmisyjne mogą być przetwarzane w okresie dochodzenia roszczeń. Abonent ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania danych jego dotyczących poprzez określenie zakresu usług telekomunikacyjnych świadczonych zgodnie z jego żądaniem.
 4. SimGlob ma prawo do przetwarzania danych, o których mowa w pkt 3 powyżej, dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych lub świadczenia Usług o podwyższonej opłacie, w zakresie i przez okres niezbędny dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych lub świadczenia Usług o podwyższonej opłacie, jeżeli Abonent wyrazi na to zgodę. Abonent może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych także w drodze elektronicznej. Okres przetwarzania danych w zakresie określonym w niniejszym punkcie będzie nie dłuższy niż 24 miesięcy od daty transmisyjnych, chyba że z przepisów prawa będzie wynikał obowiązek dłuższego przetwarzania tych danych. Ponadto dane transmisyjne mogą być przetwarzane w okresie dochodzenia roszczeń. Zgoda Abonenta może być w każdym czasie bezpłatnie wycofywana, w tym w drodze elektronicznej.
 5. Do przetwarzania danych transmisyjnych, zgodnie z pkt 3 i 4, uprawnione są także podmioty działające z upoważnienia SimGlob, zajmujące się naliczaniem opłat, zarządzaniem ruchem w sieciach telekomunikacyjnych, obsługą klienta, systemem wykrywania nadużyć finansowych, marketingiem usług telekomunikacyjnych lub świadczeniem Usług o podwyższonej opłacie. Podmioty te mogą przetwarzać dane transmisyjne wyłącznie dla celów niezbędnych przy wykonywaniu tych działań.
 6. Podczas korzystania przez Abonenta z Roamingu międzynarodowego w sieciach zagranicznych mogą mieć zastosowanie zasady dotyczące przetwarzania, przechowywania i transferu danych Abonenta inne niż określone w niniejszym Regulaminie, zgodnie z wymogami stosowanymi przez przedsiębiorców zagranicznych zapewniających dostęp do sieci zagranicznych na potrzeby Roamingu międzynarodowego.
 7. SimGlob lub podmioty działające w imieniu SimGlob mogą włączyć się do trwającego połączenia, jeżeli jest to niezbędne do usunięcia awarii, zakłóceń lub w innym celu związanym z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem usług telekomunikacyjnych, pod warunkiem sygnalizacji tego faktu osobom uczestniczącym w połączeniu.
 8. SimGlob zastrzega sobie możliwość szczegółowego uregulowania kwestii dotyczących przetwarzania danych w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną w odrębnych regulaminach.

§ 16. Polityka prywatności

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. SimGlob jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

§ 17. Rozwiązanie umowy

 1. Rozwiązanie umowy następuje samoczynnie jeżeli Abonent przez okres 30 dni:
  1. od dnia Aktywacji lub ostatniego skorzystania z usług nie skorzysta z transmisji danych,
  2. od dnia Aktywacji lub ostatniego zasilenia Konta nie zasilił ponownie Konta.
 2. W sytuacji opisanej w pkt.1 :
   1. Abonent nie będzie uprawniony do odzyskania wartości jego Konta,
   2. numer przydzielony Abonentowi będzie mógł zostać przyznany innemu Abonentowi.
 3. Dezaktywacja Karty SIM oznaczać będzie rozwiązanie Umowy, chyba że SimGlob wyrazi zgodę na dalsze świadczenie usług na rzecz Abonenta.
 4. SimGlob ma prawo do zawieszenia, a następnie natychmiastowego i całkowitego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów zawartych z Abonentem, w przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w § 9.
 5. W każdym przypadku umowa z Abonentem ulega rozwiązaniu z datą całkowitego zaprzestania świadczenia usług (dezaktywacją Karty SIM), chyba że SimGlob wyrazi zgodę na dalsze świadczenie usług na rzecz Abonenta.
 6. Umowa ulega rozwiązaniu również w skutek:
 1. przeniesienia numeru do innego przedsiębiorcy,
 2. utraty przez SimGlob uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie usług świadczonych na rzecz Abonenta.
 1. Umowa ulega rozwiązaniu także w przypadku dezaktywacji Karty SIM dokonanej na pisemne żądanie Abonenta. W takim przypadku Abonentowi nie przysługuje roszczenie do pozostałej wartości jego Konta.
 2. Abonentowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zakupu karty
 3. Abonent otrzyma zwrot całkowitej kwoty za produktu w momencie gdy karta nie została jeszcze aktywowana przez SimGlob
 4. W innym przypadku SimGlob zastrzega sobie prawo do wypłaty tylko i wyłącznie równowartości kwoty Karty SIM, czyli 10% ceny produktu

§ 18. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta, który udostępnił zgodnie z § 3 pkt 3, pod ostatni wskazany adres uznaje się za prawidłowo doręczoną.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby SimGlob. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest Użytkownik.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016.