Regulamin korzystania z kart esim

OGÓLNE WARUNKI

1. WAŻNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW

Poniższy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Simglob, w związku z odsprzedażą przedpłaconych eSIM.

2. OPIS USŁUG

2.1. SPRZEDAŻ eSIM

Simglob odsprzedaje przedpłacone karty eSIM. Klient rejestruje się i kupuje swoje karty SIM na stronie internetowej www.simglob.com/cennik/esim.

2.2. REJESTRACJA W CELU KORZYSTANIA Z USŁUG SIMGLOB/ESIM

Klient musi zaakceptować Ogólne Warunki korzystania z usług Simglob. Klient podaje w zamówieniu następujące informacje: Imię Nazwisko Adres Adres e-mail Nr tel. Model urządzenia w jaki karta będzie obsługiwana Data wyjazdu

2.3. ZAANGAŻOWANIA Simglob

Simglob dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Klientowi wysokiej jakości obsługi. Simglob nie gwarantuje jednak, że usługa nie zostanie przerwana, świadczona na czas, bezpieczna i bezawaryjna.

2.4. ANGAŻOWANIE KLIENTÓW

Korzystając z Usług świadczonych przez Simglob, Klient nie może angażować się w żadne działania: które są nadużyciem, nielegalne lub oszukańcze; które powodują osłabienie lub uszkodzenie Sieci; W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z ust. 2.4, Simglob może zawiesić korzystanie przez Klienta z Usługi. W dowolnym okresie zawieszenia Klient będzie nadal uiszczał wszystkie Opłaty należne na mocy niniejszej Umowy w odniesieniu do zawieszonych Usług.

2.5. KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃ

Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że jego urządzenie jest kompatybilne z eSIM i odblokowane w sieci. Zaznaczając „Mam urządzenie kompatybilne z eSIM i odblokowane w sieci” w celu kontynuowania zakupu, Klient ponosi odpowiedzialność za dokładność tych informacji. Ponieważ kompatybilność urządzeń może zależeć od operatora i kraju pochodzenia, Klient musi sprawdzić listę urządzeń kompatybilnych z eSIM. Lista kompatybilności eSIM nie jest wyczerpująca, co oznacza, że ​​nowo ogłoszone urządzenia kompatybilne z eSIM mogą nadal wymagać dodania.

3. ROZPOCZĘCIE, CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa o świadczenie usług między Simglob a Klientem rozpoczyna się z chwilą złożenia zamówienia na stronie internetowej www.simglob.com/cennik/esim. Aktywacja eSIM i akceptacja Polityki Aktywacji jest obowiązkiem Klienta. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy Klient nie posiada aktywnego pakietu danych lub usunął kartę eSIM z urządzenia docelowego.

4. OPŁATY I PŁATNOŚCI

4.1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Obsługiwane metody płatności za usługi Simglob to karta kredytowa/debetowa, PayPal, BlueMedia, BLIK, przelew standardowy na konto podane przy zamówieniu. Walutą płatności jest polski złoty.

4.2. OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE

4.2.1.

Simglob oświadcza, że ​​wszystkie Opłaty zawierają podatek VAT.

4.2.2.

Klient nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek swoich roszczeń z roszczeniami Simglob, z wyjątkiem sytuacji, gdy roszczenia Klienta są bezsporne lub zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

5. DOSTAWA

Karta po zakupie zostanie wysłana na podany przez klienta adres e-mail wraz z instrukcją instalacji do urządzenia podanego w zamówieniu.

6. POLITYKA ZWROTU / ANULOWANIA / MODYFIKACJI

Klient ma prawo zażądać zwrotu kosztów lub wymiany eSIM, jeśli eSIM nie może zostać zainstalowany i używany z powodu problemu technicznego ze strony Simglob.

6.1. ZWROTY I ANULOWANIE

6.1.1. ZASADY I WYTYCZNE

6.1.2.

Żądanie zwrotu pieniędzy można złożyć w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu, jeśli aktywacja nie jest już możliwa po szeroko zakrojonym wspólnym rozwiązywaniu problemów.

6.1.3.

Warunkiem przyznania zwrotu jest współpraca z Klientem w celu szybkiego rozwiązania problemu

6.1.4.

Każdy pakiet danych ma swój własny okres ważności. Za pozostałe dane po wygaśnięciu okresu ważności nie będzie oferowany żaden zwrot pieniędzy.

6.1.5. Rekompensata:

Z tytułu opłat za telefony zastępcze, alternatywne karty SIM, dostawców alternatywnych, telefony hotelowe ani innych opłat, które nie są bezpośrednio powiązane z kontem Simglob eSIM Klienta, nie przysługuje żaden zwrot ani wynagrodzenie. (Patrz punkt 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA w naszych Warunkach)

6.1.6. Oszukańcze zakupy:

Simglob zastrzega sobie prawo do odmowy jakiejkolwiek formy zwrotu pieniędzy, jeśli istnieją dowody nadużycia, naruszenia naszych Warunków lub jakiejkolwiek nieuczciwej działalności związanej z korzystaniem z produktów i usług Simglob.

6.1.7.Nieautoryzowane zakupy:

Sprawa zostanie zbadana i zatwierdzona przed przetworzeniem jakiegokolwiek zwrotu. Simglob zastrzega sobie prawo do zawieszenia dowolnego konta związanego z nieuczciwą działalnością.

6.1.8. Przypadkowe zakupy:

gdy Klient zainstaluje kartę eSIM, zostanie ona uznana za używaną. Żadne zwroty nie będą oferowane.

6.1.9. Nieprawidłowe opłaty:

eśli Klient w uzasadniony sposób i w dobrej wierze kwestionuje fakturę lub jej część, Klient powinien powiadomić Simglob o takim sporze w ciągu dwunastu (7) dni od otrzymania faktury, podając szczegółowe informacje, dlaczego kwota na fakturze jest nieprawidłowa i , jeśli to możliwe, jaką kwotę Klient uważa za należną. (Zobacz szczegóły w sekcji 4.2 OPŁATY ZA KORZYSTANIE w Regulaminie)

6.1.10. Inne powody:

Jeśli prośba o zwrot pieniędzy nie mieści się w powyższym zakresie, zbadamy ją indywidualnie. Jeśli zwrot zostanie zatwierdzony, może zostać naliczona opłata manipulacyjna. Maksymalny zwrot, o który Klient może się ubiegać, musi być równy lub niższy od całkowitej kwoty, którą zapłacił.

6.1.113. PROCES ZWROTU

Aby poprosić o zwrot pieniędzy, skontaktuj się z zespołem wsparcia Simglob za pośrednictwem strony Kontakt lub wyślij wiadomość na adres biuro@simglob.com. Należy pamiętać, że zastosowanie mają nasze zasady dotyczące zwrotów. W zależności od charakteru problemu Klienci zostaną poproszeni o dodatkowe informacje na poparcie wniosku o zwrot, takie jak zrzuty ekranu ustawień urządzenia w przypadku problemów technicznych lub szczegółowe informacje o tym, dlaczego kwota na fakturze jest nieprawidłowa i, jeśli to możliwe, ile Klient uważa należy się itd. Informacje o zwrotach związanych z problemami technicznymi znajdują się w sekcji 6.1.2 tego samego dokumentu. Klienci będą mieli możliwość zwrotu środków za pomocą oryginalnej metody płatności. Zwrot przy użyciu oryginalnej metody: po zatwierdzeniu i przyznaniu zwrotu może upłynąć do trzydziestu (30) dni roboczych, w zależności od banku, zanim zwrot pojawi się na wyciągu.

6.2. MODYFIKACJA

Pakiety danych eSIM Simglob są oferowane w stanie, w jakim się znajdują, i po zakupie nie można wprowadzać żadnych dalszych modyfikacji ani dostosowywania na podstawie indywidualnych życzeń.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

Simglob nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieciągłej dostępności proponowanej usługi. Simglob nie gwarantuje stałej dostępności usługi sieciowej.