§ 1. Odstąpienie od umowy

 

Abonent ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W związku z systemem pre-paidowym stosowanym w kartach oferowanych przez SimGlob , firma zastrzega sobie prawo do:

 • Zwrotu środków o równowartości złożonego zamówienia, przy rezygnacji do 4 dni przed wyjazdem,
 • Zwrotu tylko i wyłącznie równowartości karty SIM, stanowiącej 10% ceny produktu, w przypadku odstąpienia od umowy w terminie poniżej 4 dni przed wyjazdem / podczas wyjazdu
 • wstrzymania się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwrotu towaru lub potwierdzenia odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 2. Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez SimGlob lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usług (wartość użycia).
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Abonenta albo nazwę oraz adres siedziby Abonenta;
 3. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
 4. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 5. numer przydzielony Abonentowi, którego dotyczy reklamacja;
 6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty;
 7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności tj. poprzez zwiększenie wartości Konta - w przypadku, gdy Abonent żąda odszkodowania lub innej należności;
 8. podpis Abonenta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 9. W przypadku wykrycia niezgodności/błędu w działaniu karty SIMFLY 4G+ Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SimGlob o problemie, wysyłając sms-a na numer podany na stronie / na opakowaniu karty SIMFLY 4G+ lub drogą mailową na adres: biuro@simglob.com.
 10. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 14 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 11. W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w chwili jej powstania SimGlob zastrzega sobie prawo do nie rozpatrzenia reklamacji.
 12. Klient składający reklamację jest zobowiązany przesłać kartę do siedziby firmy w ciągu 21 dni od daty jej aktywacji w celu weryfikacji problemu przez SimGlob. Karty przesyłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 13. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia określonych warunków, jednostka SimGlob rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wezwie Abonenta do jej uzupełnienia, określając 7-dniowy termin i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia
 15. SimGlob udziela odpowiedzi na reklamację spełniającą wymagania określone w niniejszym paragrafie w formie pisemnej.
 16. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.